Ekologie

Jako Piráti si uvědomujeme důležitost ochrany životního prostředí včetně kvality spodních vod, čistoty ovzduší a hospodárného nakládání s půdou i dešťovou vodou. Učiníme kroky vedoucí k efektivnímu nakládání s opady, to vše za účelem snížení podílu netříděného odpadu a snížení nákladů na jeho svoz, zpracování a likvidaci. Mimo to chceme občanům města nabídnou možnost aktivně se podílet na zkrášlení města.

Odpadové hospodářství

 • Rozšíříme současný systém sběru komunálního odpadu o další tři možnosti, a to o biologický odpad (hnědá nádoba), o papír (modrá nádoba) a o plast (žlutá nádoba).
 • Nádoby bude město přidělovat po registraci zdarma, četnost odvozu se bude měnit dle sezóny (např. bio-odpad v průběhu roku častěji než v zimě).
 • Výše poplatků za svoz odpadu se tímto nezmění, jen se změní interval svozu komunálního odpadu z 1x týdně na 1x za dva týdny.
 • Systém je úspěšně vyzkoušen a funguje např. v Hradci Králové. Je použitelný ve vybraných lokalitách, typicky se zástavbou rodinných domů.
 • Součástí registračního portálu bude interaktivní mapa umístění kontejnerů ve městě s informacemi a návody na správné třídění.
 • Podpoříme vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad v historickém centru města a na nádraží s cílem podpořit třídění, ale nenarušit kulturní a estetický dojem z našeho města.
 • Rozšíříme současnou podporu kompostováni i o domácí/bytové komposty metodou tzv. vermikompostování, tedy pomocí žížal.

Sběrný dvůr

 • Změníme otevírací dobu sběrného dvora tak, aby umožňoval svoz odpadu i o víkendu.
 • Zrušíme demotivační poplatek za stavební suť a zrevidujeme i ostatní poplatky a limity pro občany Chrudimi, které v důsledku mohou vést ke vzniku černých skládek.
 • Zajistíme recyklaci biologického odpadu.
 • Podpoříme vznik recyklačního (re-use) centra a zajistíme osvětu a podporu bezodpadového hospodářství (zero waste) a třídění obecně.

Městská ekologie

 • Zasadíme se o obnovu a novou výsadbu stromů a jiných vegetačních prvků v našem městě na základě jasné dlouhodobé koncepce. Stromy pohlcují velké množství slunečního záření a díky odpařování vody z listů ochlazují své okolí.
 • Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v krajině, např. domácí nádrže či rezervoáry, a následné použití vody na zalévání či splachování.
 • Uvědomujeme si důležitost zachování čistoty spodních vod a jsme si vědomi ohrožení, jaké představuje intenzivní používání pesticidů, fungicidů a jiné chemie, zejména při produkci řepky a kukuřice.
 • Připravíme osvětovou kampaň spojenou s možností otestovat si kvalitu spodní vody např. ve studně na vlastním pozemku.
 • Podpoříme obnovu krajiny kolem města.
Navrhni úpravu