Vzdělání

Pirátská strana prosazuje co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost, podporuje kritické myšlení a vychovává k demokracii. Pro naši společnost je výhodné, aby každý člověk získal vzdělání, které mu umožní naplno rozvinout vlastní potenciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Usilujeme o to, aby naše školy byly inovativní, demokratické a bezpečné.

Inovativní vzdělání:

 • V rámci inovace především umožníme ředitelům a učitelům, aby se mohli kvalitně vzdělávat v moderních metodách výuky a mohli je uplatňovat je ve svém zaměstnání.
 • Podpoříme školy v používání svobodných technologií (volně kopírovatelné programy, svobodné učebnice, svobodný software) a výuku finanční gramotnosti.
 • Podpoříme vznik mikrojeslí a firemních školek. Reagujeme tak na poptávku po péči o nejmenší. Zároveň jsme i příznivci projektů na podporu rodičovství. Důležitý je kvalitně strávený čas rodičů s dětmi.
 • Možnost výběru považujeme za důležitou. Proto podporujeme vznik dětských skupin, mateřských center, lesních školek i škol jiných zřizovatelů.
 • Nové vzdělávací směry jako je Montessori, Waldorf, vítáme a podpoříme jejich zavádění, a to na úrovni mateřských i základních škol.
 • Podporujeme vznik večerních vzdělávacích programů pro seniory a občany středního věku.

Škola jako přátelská instituce

 • I díky založení internetových stránek pro sdílení dat o vzdělávání s možností zpětné vazby pro rodiče i učitele. Rádi bychom dali veřejnosti možnost nahlédnout do projektů, které se odehrávají nejen na škole jejich dítěte.
 • Chceme i žákům umožnit zaměřit se na oblast, která je jim blízká, a zároveň objevovat svůj potenciál, a to formou pracovních stáží dětí 2. stupně.
 • Jsme pro odstranění bariér, které brání v přístupu ke vzdělání. Můžeme toho docílit i díky smysluplnému a transparentnímu rozdělování financí z dotací od MŠMT, EU, soukromého sektoru.

Bezpečnější škola

 • Klademe důraz na prevenci v oblastech spojených se závislostmi i na internetu, (kyber) šikanou, xenofobií či agresivitou. Aktivity, které širokou veřejnost s těmito jevy seznámí a pomohou jim předcházet, případně je lépe pochopit, podpoříme.
 • Jsme pro vznik volnočasových aktivit pro děti a jejich dostupnost nejen sociálně slabším žákům a předškolákům.
 • Je skvělé, že probíhají rekonstrukce škol, školek. Nesmíme zapomínat ani na okolí těchto institucí. Piráti se zasadí o to, aby bylo bezpečnější a malebnější. Ať už řešením parkování nebo dostatečným úklidem těchto prostranství.
Navrhni úpravu