Otevíráme komise veřejnosti a navrhujeme změny v odměňování

19. 02. 2019
Otevíráme komise veřejnosti a navrhujeme změny v odměňování
Otevíráme komise veřejnosti a navrhujeme změny v odměňování

V souladu s pirátskou politikou podnikáme kroky k zapojení veřejnosti do rozhodování města Chrudimi. Otevíráme komise veřejnosti, rušíme automatickou a doživotní mlčenlivost na vše, co se v komisích projednává, a umožňujeme zapojení dvěma stovkám aktivních spoluobčanů do práce v 17 komisích včetně 3 nových. S tím měníme i způsob odměňování, kdy vyrovnáváme ohodnocení občanů a zastupitelů pracujících v komisích.

Komise města, jako poradní a iniciační orgány Rady města, jsme zřídili rozhodnutím rady R/36/2019 ze dne 28.1.2019. Zároveň jsme i upravili jednací řád komisí, změnili jejich status z neveřejných na veřejné, zrušili jsme automatickou mlčenlivost a zavedli povinnost komise scházet se minimálně jednou za 3 měsíce. Více o komisích, včetně seznamu jejich členů a kontaktů na tajemníky.

S tím souvisí i změna v odměňování. Zjistili jsme, že v předchozím systému odměn za práci v komisích byla velká disproporce mezi odměnami občanů a zastupitelů, kdy zastupitelé měli odměny mnohokrát vyšší a byly jim vypláceny, i když se komise nesešla ani jednou za rok. Nutno podotknout, že takto (ne)aktivní komise byla spíše výjimkou, ale i z  tohoto důvodu jsme povinnost se scházet již v upraveném jednacím řádu schválili.

Náš předkládaný návrh na jednání Zastupitelstva města 25.2.2019 nejen že narovnává výše uvedenou nerovnováhu, ale je mnohem komplexnější a pokrývá odměňování nejen za práci v komisích Rady města, ale i ve výborech Zastupitelstva města a odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města, Rady města a neuvolněné místostarosty.

Nám, neuvolněným místostarostům, stanovuje odměnu na 34.247 Kč vypočtenou jako 50 % z platu uvolněného místostarosty. Tak zněla i koaliční dohoda, že za jeden plat budeme na radnici pracovat fakticky dva. Zároveň o 50% zvyšujeme odměnu pro neuvolněné zastupitele a neuvolněné radní, a to na 1.500 Kč, respektive na 4.500 Kč. Rušíme ale kumulaci odměn až za tři funkce a nově tedy bude zastupiteli nebo radnímu náležet pouze jedna odměna, a to ta za funkci s nejvyšší odměnou.

V souladu s principem shodné odměny za stejnou práci navrhujeme i změnu odměn ve výborech i komisích. Předseda kontrolního nebo finančního výboru by měl odměnu 3.500 Kč, členové výborů zastupitelé 2.200 Kč, kdy po odečtení 1.500 Kč za zastávání funkce zastupitele vychází 700 Kč odměny pro členy výborů z řad občanů. Analogicky i v komisích Rady města navrhujeme pro předsedy odměnu 1.000 Kč měsíčně a pro členy 100 Kč měsíčně. Zastupitelům se tedy zvyšuje odměna z 1.500 Kč na 2.500 Kč, respektive z 1.500 Kč na 1.600 Kč. Logika je jasná, mažeme rozdíly v odměnách mezi občany a zastupiteli.

Celou změnu jsme navrhli tak, aby neúměrně nezatížila rozpočet města. K mírnému navýšení došlo pouze v oblasti odměn pro občany nezastupitele zapojené v komisích, kdy ale nově umožňujeme zapojení zhruba dvojnásobku občanů než v minulém volebním období, a proto mírný nárůst výdajů považujeme za odůvodněný. V položce odměny zastupitelů došlo díky zrušení kumulace odměn dokonce k mírné úspoře.

Kompletní návrh, včetně důvodové zprávy s přesným vyčíslením celkových nákladů, je k nahlédnutí prostřednictvím odkazu níže - Zastupitelstvo města / Podklady 25.2.2019 / Detail / Bod 3 Tisk Z-1377.

Závěrem bych chtěl poděkovat za ochotu v komisích pracovat a za důvěru, kterou nám, mě, Pavlovi Štěpánkovi a Danovi Lebduškovi, vyjadřujete. Otevíráme radnici lidem a dělá nám to radost.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu