Souhrn práce místostarostů za leden 2020

17. 02. 2020
Souhrn práce místostarostů za leden 2020
Souhrn práce místostarostů za leden 2020

Od ledna budeme s veřejností pravidelně sdílet informace o činnosti pirátů na chrudimské radnici. Každý měsíc proto budeme zveřejňovat souhry práce, včetně časové dotace, kterou práci pro město věnujeme. S koaličními partnery vedeme debaty o všech oblastech, spojených s řízením města. Každý z nás má však některé oblasti na starosti.

Pavel Štěpánek

Mými gescemi jsou doprava, sociální věci a stavební odbor. Jde tedy především o projednávání a schvalování dopravních omezení a realizaci dopravních opatření, vedoucích ke zlepšení dopravní situace a v oblasti parkování, včetně veřejných projednání s občany. Sociální odbor pak zajišťuje sociální práci pro všechny cílové skupiny ohrožených obyvatel a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, působící v naší oblasti. Stavební odbor funguje v přenesené působnosti státní moci, rozhoduje tedy samostatně. Nicméně všechna rozhodnutí mi prochází rukami a mám možnost se k nim vyjadřovat, případně iniciovat jednání s investory. Od začátku roku 2020 si evidujeme čas, který práci na radnici věnujeme a konkrétní činnosti, které daný měsíc vykonáváme. Za leden jsem odpracoval 89 hodin. Na začátku měsíce jsem dobíral dovolenou z loňského roku. Mimo jiné jsem se věnoval těmto tématům.

 • realizace projektu Tvořím Chrudim – participativního rozpočtu města
 • vyjednání spolupráce s Mobilním rozhlasem a jeho zavedení
 • jednání s krajským radním pro dopravu ohledně společných projektů (přeložka Sečské ulice, cyklopruhy Chrudim – Pardubice a další)
 • jednání s ŘSD o jejich stavbách na území města (rekonstrukce mostu u Tesca, nový povrch na Pardubické a Masarykově náměstí – včetně nových cyklopruhů a další stavby)
 • jednání o přetrasování 1/17 ulicí Poděbradova a Dašická
 • jednání s ČSAD a ostatními účastníky o napojení areálu z Palackého třídy
 • příprava koncepce pro ulici Na Ostrově a řešení křižovatky s Vrchlického ulicí
 • zavádění jednosměrek v některých částech města za účelem zlepšení situace s parkováním
 • návštěvy v neziskových organizacích působících na našem území
 • účast na realizačních výborech plesu neziskového sektoru Chrudimské Benátky
 • workshop vizuální styl města
 • pravidelné porady vedení s vedoucími odborů a zvlášť s vedoucími dopravy a sociálních věcí, porady vedení, rady města, koaliční schůzky, dopravní komise
 • schůzky s občany a řešení problémů, se kterými přichází
 • běžná administrativa, kontrola dokumentů stavebního odboru, běžná komunikace, telefony, emaily (přijato 467, odesláno 107)

Aleš Nunvář

Primární náplní mé práce na radnici, když pominu běžnou agendu vedení města, je vedení odboru investic, do jehož gescespadají veškeré investiční projekty města. Projektový management obsahuje nejen správné plánování a přípravu projektové dokumentace, na tzv. výrobních výborech, ale i, a to zejména, dohled nad realizací projektů. To se děje průběžně, jde o dodržování odsouhlaseného harmonogramu, rozsahu a samozřejmě i rozpočtu projektu, včetně řešení nenadálých okolností. Každý projekt má tzv. kontrolní dny, kde se toto všechno řeší, kontrolní dny jsou přístupny i veřejnosti a konají se z pravidla každý týden v místě stavby. Mimo agendy investic, mám v gesci odbor životního prostředí, která většinově probíhá v režimu státní správy, i zde jsou ale témata, kdy je třeba komunikovat s veřejností. Nad tyto agendy a jsem určený zastupitel pro územní plán, který dává stanovisko ke všem změnám územního plánu a k regulačním plánům.

Běžně si eviduji kolik času strávím nad agendou města a za měsíc leden 2020 jsem pro město pracoval 130 hodin - mimo jiné jsem se věnoval těmto tématům:

 • odpadové hospodářství (založení pracovní skupiny pro odpadové hospodářství, žádost o dotace na pořízení bio-popelnic, jednání k projektu nového separačního dvora, odborné konzultace)
 • výrobní výbory k projektovým dokumentacím
  • opravu mostu Soukenická
  • rekonstrukce kašny Brusel
  • náhrada lávky v Úzké ulici (jednání s Povodím Labe)
 • kontrolní dny projektů
  • rekonstrukce MŠ U stadionu
  • terminál veřejné dopravy
 • příprava projektů zakopání horkovodu (koordinace s EOP)
 • sjezd ke sportovištím (koordinace s ŘSD)
 • kanalizace Medlešice (finální rozhodnutí, kterým směrem se bude projekt ubírat)
 • Dům přírody Železné hory (pod rozhlednou Bára)
 • projekt Skatepark, jednání s firmou Cemex ohledně jejich finanční účasti
 • příprava rozklikávacího rozpočtu (společně se Zdeňkem Kubalou)
 • změny územního plánu, návrh regulačního plánu městské památkové zóny
 • agenda odboru životního prostředí (nutrie, holuby, havrani)
 • workshop vizuální styl města
 • porady s vedoucími odborů, zvláště s vedoucím odboru investic, porady vedení, rady města, koaliční schůzky,
 • Komise pro životní prostředí, Komise pro rozvoj a výstavbu města
 • schůzky s občany a řešení problémů, se kterými přichází
 • běžná administrativa, komunikace, telefony, emaily: přijato 490, odesláno 108

Náhled do kalendářů místostarostů: zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu