Zhodnocení poločasu působení na chrudimské radnici

30. 11. 2020
Zhodnocení poločasu působení na chrudimské radnici
Zhodnocení poločasu působení na chrudimské radnici

Před dvěma lety jsme se ujali funkcí ve vedení města bez dosavadních zkušeností ze zastupitelstva i opozičních lavic. To mohlo být slabinou, ale také výhodou. Trvalo několik měsíců, než jsme se do funkcí vžili a osvojili si procesy a strukturu úřadu. Během té doby došlo k určitému “vystřízlivění” a “srážce s realitou”, kdy jsme zjistili, jak je samospráva nepružná, všechno trvá mnohem déle než jsme čekali a některé představy nejsou tak snadno realizovatelné, jak se může na první pohled zdát. Některé naše názory se pak v realitě výkonu funkcí mírně utvářely nebo měnily.

Rada města

Po dvou letech ve vedení města se nám podařilo prosadit několik zásadních programových bodů a další jsou na dobré cestě k blízké realizaci. Jsou i body programu, které se nám prosadit nepodařilo. Mezi příčiny patří výše zmíněná nepružnost obecní samosprávy, krátký časový úsek, kdy máme možnost věci ovlivňovat, finanční limity města, ale i naše počáteční nezkušenost. Ostatně není na světě bezchybného člověka a největší chybou bývá představa vlastní neomylnosti. Nelze opomenout i fakt, že od března letošního roku se potýkáme s dosud bezprecedentní situací, způsobenou pandemií Covid 19 a vyhlášeným nouzovým stavem. Ta měla zásadní vliv na přípravu i průběh některých projektů, ale i na finance, se kterými město hospodaří. Pojďme se nyní podívat na konkrétní oblasti a opatření, které se nám podařilo společně s koalicí prosadit.

Investiční projekty

Rozhodli jsme se plynule navázat na dosavadní vedení radnice a realizovat investiční projekty, které v minulých letech úřad pod minulým vedením připravoval, byť třeba s drobnými úpravami.

Mezi tyto projekty patřila stavba sjezdu ke sportovištím, po kterém volali občané města snad desítky let, a který bude do Vánoc otevřený. Po revizi a zlevnění projektu jsme postavili nový moderní betonový skatepark, který se těší velké oblibě, především dětí a mladých dospělých. S notnými výhradami jsme realizovali i projekt rekonstrukce přednádraží, aneb dopravní terminál, který byl dle nás rozmáchle pojatý jednak svým celkovým rozsahem a především použitím luxusní žulové dlažby. V některých ohledech byl projekt nedomyšlený. Nepřinesl například žádná parkovací místa navíc. Nicméně pokud bychom ho chtěli revidovat, přišli bychom o zhruba třiceti milionovou dotaci z programu ITI a ohrozili tím i celý tento Evropský dotační program pro náš region.

Skatepark

Další větší investicí byla celková rekonstrukce MŠ U Stadionu nebo revitalizace náhonu v parku Střelnice. Nezabýváme se ale jen dokončováním akcí po předchozím vedení města. Např. zcela otáčíme směr uvažování ve věci sportovní haly a místo výstavby nové, na kterou nemá město jednoduše peníze, zahajujeme projektování rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly. Ta je na hranici havarijního stavu a plánujeme ji opravit po etapách s maximálním využitím dotačních titulů.

Rozpočet pro rok 2020 měl rekordní výši investičních prostředků a jen díky propadům příjmů způsobeným státními zásahy do rozpočtového určení daní (RUD) se ho nepodařilo v plné výši realizovat. V polovině roku jsme tak byli nuceni v něm výrazně škrtat. I v následujícím roce budeme klást důraz na investice města a šetřit především v provozních nákladech. Navyšovat rozpočet je třeba především v oblasti správy městského majetku, který je mnohdy ve velmi špatném stavu důsledkem dlouhodobého zanedbání péče o něj.

Do rozpočtu na rok 2021 se nám podařilo prosadit také náklady na externí personální audit městského úřadu, který nám pomůže efektivně využívat personální zdroje, prověří kompetence jednotlivých úředníků a zjistí také jejich celkovou spokojenost. Za dva roky ve vedení města už máme určité představy, kde jsou rezervy v personálních otázkách a rádi bychom si tyto závěry nechali potvrdit nebo vyvrátit externí profesionální agenturou dříve, než budeme činit konkrétní personální opatření.

Co se nám tedy povedlo prosadit z volebního programu?

V oblasti Smart-city, transparence a otevřenosti to jsou změny jednacích řádů rady, zastupitelstva i komisí. Zavedli jsme online přenosy ze zastupitelstva a občané mohou pokládat dotazy na jeho jednání prostřednictvím online formuláře na stránkách města. Zveřejňujeme jmenovité hlasování radních a otevřeli jsme jednání komisí rady veřejnosti.

Zřídili jsme městskou aplikaci Mobilní rozhlas, prostřednictvím které vytváříme dotazníky, informujeme o aktualitách i chystaných projektech města. Občané mohou prostřednictvím této aplikace klást dotazy, podávat podněty nebo upozorňovat na akutní problémy, jako je třeba rozbitá lavička nebo přeplněný odpadkový koš. Není to sice ideální řešení, protože nejde o volně dostupnou aplikaci se svobodným softwarem a již nyní neúspěšně bojujeme o různá rozšíření v oblastech jako je například sdílený kalendář akcí, sdílení aut apod. V neposlední řadě jsme prostřednictvím této aplikace letos uskutečnili první ročník participativního rozpočtu s názvem Tvořím Chrudim, prostřednictvím něhož mohou lidé sami navrhovat a rozhodovat, jaké investiční projekty budou v následujícím roce realizovány.

Mobilní rozhlas

Daří se postupně rozšiřovat veřejnou síť wi-fi a ve spolupráci s externí agenturou připravujeme koncept chytrého města, který bude strategickým dokumentem v oblasti zavádění moderních technologií ve městě. Už příští rok počítáme s tím, že se nám podaří spustit rozklikávací rozpočet města. Jeho spuštění jsme odsunuli z důvodu přechodu na nový účetní systém. Každý si tak bude moci projít rozpočet města až do poslední faktury.

Rádi bychom ještě více přidali v oblasti digitalizace města a jeho činnosti. Díky přijetí Zákona o digitální službě máme konečně při nasazování jednotlivých řešení zákonnou oporu. I kvůli tomu jsme prosadili zřízení komise pro digitalizaci. V roce 2021 se bude tato komise zabývat především analýzou webových aplikací města a následně jejich logickým spojením, rozšířením a co nejširším zpřístupněním občanům města. Zatím se nám nepodařilo přesvědčit koaliční partnery, abychom zveřejňovali podklady pro jednání Rady, a to ani pro opoziční zastupitele. Také se nám nepodařilo prosadit vstup Chrudimi do spolku Otevřená města.

Doprava a územní rozvoj

V oblasti dopravy a územního rozvoje jdou věci trochu pomaleji. Přesto se podařilo pořídit první hybridní automobil pro Městskou policii. Nákup dalších elektromobilů pro úřad jsme ovšem museli odložit v rámci úsporných opatření.

Policie

Podařilo se nám prosadit systém jednosměrek v širším centru města a legalizovat tak auta zde parkující. V areálu sportovní haly na roky nepoužívaném betonovém hřišti jsme zřídili dočasné parkoviště pro více než 80 automobilů. I díky tomu jsme konečně vyřešili dlouholetou tristní situaci s parkováním na Tyršově náměstí. Dílčími malými krůčky se snažíme rozšiřovat parkovací místa na sídlištích a u panelových domů. Do konce volebního období by mělo být dokončenonové velké parkoviště na sídlišti U Stadionu vedle stanice pro záchranku. Na přípravě dalších parkovacích míst pracujeme.

Parkoviště

Jednou z nejvýraznějších dopravních staveb je dokončení druhé fáze obchvatu, vedoucí za Slatiňany, na kterou jsme od nástupu na radnici významně tlačili, a která bude dokončena na podzim příštího roku. Se stejnou intenzitou nyní prosazujeme výstavbu třetí fáze, tedy severozápadní přeložky silnice I/17. Další zásadní stavbou v oblasti dopravy je bezesporu sjezd ke sportovištím, po jehož dokončení dojde příští rok k úpravě ulice Na Ostrově, kde budou nově zřízeny ochranné pruhy pro cyklisty a provoz automobilů bude sveden do jednoho jízdního pruhu s možností se vyhnout. Plánujeme zde také ve zkušebním provozu zavést systém jednosměrného provozu, ovšem zde je nutné vše ještě probrat s místními obyvateli.

Stejně chceme postupovat v ulici Koželužská, kde by mohl jednosměrný provoz pomoci částečně řešit žalostný stav parkování, který ještě více prohlubuje plánovaná dostavba rezidence Kopanický Mlýn. Podařilo se nám však s investorem dohodnout, že na své náklady upraví křižovatku pod Kopanicí, kde vznikne nové náměstíčko. Investor vybuduje také nová parkovací místa v ulici Vrchlického i v ulici Koželužská a revitalizuje náhon v místech, kde sousedí s realizovanou stavbou. Jde alespoň o dílčí zmírnění dopadů této stavby, i když s její celkovou hmotou nadále nejsme spokojeni. Nemůžeme ale investorovi bránit stavět na svém pozemku v souladu s územním plánem. Stavba nicméně ještě není povolena a podali jsme námitku na procesní i faktické nedostatky povolovacího procesu, zejména co se týká souladu s územním plánem.

Územní plán je velmi slabý nejen v této oblasti a je to výsledek práce předchozího vedení radnice, kde existují obavy, že šlo naproti určitým skupinám svých přátel. Podařilo se nám odhalit a zrušit například i navrhovanou klauzuli v připravovaném regulačním plánu o vyvlastňování pozemků. Takové nástroje naše koalice jednoznačně odmítá. Podařilo se změnit územní plán tak, aby se zde mohla rozrůstat vojenská základna a v běhu jsou i další změny územního plánu. Před dokončením je nyní také Územní studie veřejných prostranství.

V rámci činnosti komise hospodářského rozvoje se podařilo zorganizovat první burzu podnikatelů a v komisi pro cestovní ruch navrhnout a přijmout zdařilou koncepci cestovního ruchu. Obě komise jsou pod vedením Pirátů.

I v oblasti územního rozvoje jsou věci, které se prozatím příliš nedaří. Je to především situace ohledně hotelu Bohemia, kde se zdá, že není zájem na dohodě z druhé strany. Bude tedy nutné přistoupit k ráznějším krokům, jako je vypovězení celé smlouvy s případnou soudní dohrou. K soudnímu řízení se nejspíš schyluje i ve věci rozdělení pozemků ve společném vlastnictví na Skřivánku, kde se nedaří dojít k dohodě s novým spoluvlastníkem. Stále se nepodařilo ani vypořádat pozemky pro stavbu cyklostezky na Podhůru, i když se o tom stále jedná.

Hotel

Komplikace se objevují také u plánovaných projektů v oblasti dopravy. Vzhledem k zásadnímu nesouhlasu jednoho z koaličních partnerů se nepodařilo prosadit zavedení stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel. Nepodařilo se ani prosadit snížení rychlosti na silnici I/17 mezi Chrudimí a Slatiňany kvůli nesouhlasu Policie ČR. Znovu se o to pokusíme v rámci rekonstrukce tohoto úseku a převodu této silnice na komunikaci druhé třídy po otevření druhé fáze obchvatu. Finanční situace města také nedovoluje ve větší míře realizovat chodníkové přejezdy nebo zvýšené křižovatky, rozšíření cyklostezky podél řeky do Slatiňan, stavbu nové železniční zastávky U Stadionu, či zavádění inteligentního parkování. Zatím se nepodařilo zavést jízdné v MAD pro doprovod dětí zdarma, ale tento boj nevzdáváme a pokusíme se toto prosadit v novém tendru na provozovatele hromadné dopravy, který připravujeme a kde budeme prosazovat ekologičtější alternativní pohony hromadných dopravních prostředků, jako je elektřina nebo vodík.

Životní prostředí a odpadové hospodářství

V oblasti životního prostředí a sociální politiky jsme poměrně úspěšní. Podařilo se nám vysadit velmi vysoké množství stromů a ostatních dřevin a zavádíme o dvě seče trávy ročně více, aby bylo dosaženo správného mulčování. U většiny nových projektů klademe důraz na zadržování dešťové vody a nová parkovací místa stavíme převážně zasakovací. Realizovali jsme první plochu pro volné venčení psů u železniční tratě U Stadionu a druhé místo Na Pumberkách připravujeme.

Stromy

Podařilo se nám prosadit změnu otevírací doby sběrného dvora ve prospěch soboty a zřídili jsme tam tzv. Re-use centrum - místo, kde lze odložit staré, ale použitelné věci a za drobný poplatek si třeba jiné koupit. Upravili jsme i poplatky za odložený odpad. V příštím roce zahajujeme pilotní projekt svozu biologického odpadu od rodinných domů ve městě, kde budeme zdarma rozdávat hnědé popelnice a paralelně ke svozu komunálního odpad svážet i bioodpad. Vedeme pracovní skupinu pro odpadové hospodářství, ve které připravujeme další opatření např. zavádění svozu plastů, papíru, další rozšíření svozu bioodpadu a také nutná motivační opatření pro zvýšení úrovně třídění ve městě. Nepřestaneme s naší snahou, aby se do budoucna od domácností svážely i ostatní druhy separovaného odpadu.

Intenzivně se připravujeme na novou legislativu v oblasti odpadového hospodářství a revidujeme záměr minulé radnice na výstavbu velkého separačního dvora a kompostárny v průmyslové zóně Západ. Tento projekt nyní konzultujeme s odbornou i laickou veřejností, vypořádáváme se s námitkami i peticemi veřejnosti proti tomuto projektu, který nebyl dosud s občany dostatečně projednán. Budeme trvat na pečlivém prověření případných negativních dopadů tohoto projektu na okolí a jeho závěry budeme plně respektovat. V tuto chvíli navrhujeme z projektu vyřadit kompostárnu.

Z našeho programu se zatím nepodařilo prosadit osvětovou kampaň a podporu při testování kvality spodní vody, ani zřídit interaktivní mapu umístění kontejnerů na separovaný odpad ve městě. Finančně nereálnými se ukázaly rovněž stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. V současném volebním období už se ani nepodaří prosadit víceletý systém financování v sociálních službách, ale pokusíme se jej připravit pro následující období.

V našem snažení nám hodně pomáhají různé neziskové organizace, a proto i my pomáháme jim. Do výpůjčky jsme například poskytli prostor v budově č.p. 29, kde vzniklo krásné a prostorné centrum pro seniory a kde se mohou realizovat prostřednictvím rozmanitých vzdělávacích, volnočasových a dokonce sportovních programů. Významně jsme podpořili také Seniorfest a zavedli další významné projekty pro seniory v režii Zdravého města. Nadále podporujeme aktivity neziskových organizací v oblasti sociální pomoci potřebným a jsme s nimi v aktivním kontaktu. Zasadili jsme se o podporu a rozšíření komunitního plánování sociálních služeb v jejichž rámci vznikla i databáze sociálních služeb s názvem Spona.

Senioři

Sport a kultura

Snažíme se udržet dotace na podporu sportu dětí a mládeže a podpořili jsme významně i profesionální sport, pro který jsme zřídili speciální dotační program. V oblasti kultury pozvedáme příspěvkovou organizaci města Chrudimská Beseda, kde došlo k výměně ředitele a která prochází obrodou. Příští rok nás čeká 70. ročník loutkářského festivalu, kterému chceme věnovat velkou pozornost a pomoci získat finanční prostředky i ze soukromých zdrojů. Štědře podporujeme festival klasické hudby Zlatá Pecka a chystáme Festival romské kultury, který by měl podpořit sebevědomí Rómů při uplatnění ve společnosti. Festival pouličního umění stále zůstává pouze hezkou myšlenkou a v současném volebním období se ho už realizovat nepodaří, uvidíme zda se podaří jej uskutečnit v letech příštích. Jako nereálné se ukázalo také plánované odkrývání chrudimských katakomb, které jsme slibovali v našem volebním programu.

Festival loutek

Podpořili jsme i vznik nové základní školy Waldorfského typu. Výrazně jsme posílili prevenci závislostí, šikany a dalších forem rizikového chování prostřednictvím podpory dlouhodobých programů odborných organizací. Velkou radost nám dělá nový vizuální styl města vybraný v profesionálně vedené soutěži. Chrudim tak dostane k letošním Vánocům moderní a originální nádech.

Co nás čeká

Velký a pravděpodobně ostrý boj lze očekávat v oblasti vodárenství, což byl jeden z významných bodů našeho předvolebního programu. Vodárenská společnost dělá vše pro to, aby ochránila své zájmy a i po roce 2030 vydělávala na vodě nejen chrudimských občanů. Bohužel nečinnost představenstva VaK Chrudim a.s. jim v tom dosud výrazně napomáhala. Přestože nepsanou tradicí bylo, že starosta Chrudimi se stává členem představenstva této společnosti, nebyl starosta Chrudimi do představenstva opakovaně zvolen. Vidíme zde jasné lobby vodárenského průmyslu a snahu, aby se VaK a jeho akcionáři nestihli připravit na situaci po ukončení současné smlouvy v roce 2030 a následné převedení provozní společnosti vodovodů a kanalizací pod správu VaK. My však nadále trváme na tom, že tak strategická komodita, jako je voda, má být plně v rukách obcí nebo jimi řízených firem. Tento stav uměle udržují především starostové Hlinska, Heřmanova Městce a nově také starostka Luže.

Velkou školou pro nás bylo vypořádat se se dvěma nouzovými stavy vyhlášenými vládou a dosud bezprecedentními nařízeními a ohrožením zdraví obyvatel. Pomáhali jsme organizovat šití i distribuci roušek, tisk štítů na 3D tiskárnách, koordinovali jsme dobrovolníky a každý týden byla situace operativně řešena prostřednictvím pravidelných videokonferencí s účastí vedení města, krizového řízení a dalších, kde jsme řešili další rychle se měnící situaci a pružně na ni reagovali

Jsme přesvědčeni o tom, že ve všech výše uvedených oblastech jsme za uplynulé dva roky odvedli na chrudimské radnici dobrou práci. Ve zbývajících dvou letech, které zbývají do konce našich mandátů, se budeme snažit důsledně realizovat další body našeho programu při zachování koalice, jejíž jsme součástí. Máme za to, že i přes drobné dílčí neshody, které ke každému vztahu patří, je spolupráce na dobré úrovni. Každý další den nám přináší nové výzvy které se i nadále budeme snažit splnit. S Vámi to zvládneme.

Pavel Štěpánek, Aleš Nunvář, Daniel Lebduška a Piráti Chrudim

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu